Àrea de centre


Edicions


Notícies 2020

Petició de la devolució total o parcial de la quota Cangur 2020 23/05/2020


Ja tenim a punt el formulari corresponent a la petició de la devolució de la quota del Cangur 2020.

Cada centre pot renunciar a la devolució --i en aquest cas li ho agraïm i no cal que ompli el formulari-- o bé demanar-ne la totalitat o una part.

El procediment de devolució no és automàtic.  Quan l'àrea de gestió econòmica de l'IEC dugui a terme la devolució el centre rebrà una notificació i  Factura d'abonament.

Si desplegueu aquesta notícia podreu llegir les instruccions detallades.

Notícia completa

Instruccions per a la inscripció a la prova Cangur 2020 a Catalunya 14/11/2019

Aquestes instruccions són per a l'organització del Cangur a Catalunya. 

Enllaços a Instruccions País Valencià. Instruccions Balears.

 • Primera acció prèvia:
  Cal llegir amb deteniment les bases que regulen aquesta edició de la prova Cangur, a les quals cal donar conformitat en el moment de la inscripció 
  Enllaços:   Primària     Cangur123     Cangur dels grans
 • Segona acció prèvia:
  Heu de calcular la quota que correpon a la participació del centre, en funció del tipus d'inscripció, i fer l'ingrés en el compte de l'IEC per a la gestió del Cangur.
  Podreu llegir una altra notícia en aquesta pàgina amb tots els detalls del càlcul de la quota i del compte on cal fer l'ingrés.
  Tingueu present que per a formalitzar la inscripció caldrà adjuntar el resguard de pagament. 
  Oportunament, des de l'àrea de centre tindreu l'enallaç a un formulari per a demanar la factura de l'ingrés.

 • Tercera acció prèvia:
  Heu d'accedir a l'àrea de centre amb el codi de 8 dígits oficial del centre i revisar les dades que hi consten.
  També hi heu de fer constar un correu electrponic institucional del centre.
  Noteu que això no vol dir de cap manera "un correu d'una professora o d'un professor per a rebre notícies".  Atenent al fet que el Cangur té la consideració d0una activitat de centre pot interessar una comunciació de l'organització amb el centre.  En la inscripció ja es demanen correus electrònics del professorat enllaç, que rebrà les notícies sobr el'organització del Cangur al seu correu.
 • Formalització de la inscripció:
  Quan s'hagin dut a terme les tres accions prèvies indicades es podrà accedir des de l'àrea de centre, als formularis d'inscripció  per al Cangur Primària,  per al Cangur123, i per al Cangur dels grans,
  Termini:  del 15 de novembre de 2019 al 18 de gener de 2020

Detall dels tipus d'inscripció i el càlcul de la quota corresponent 14/11/2019

Aquestes instruccions són per a l'organització del Cangur a Catalunya. 

Enllaços a Instruccions País Valencià. Instruccions Balears.

Si desplegueu aquesta notícia completa podeu llegir amb tot detall les instruccions per...

 • al càlcul de la quota del Cangur 2020  en funció del tipus d'inscripció  pel qual opti el centre.  Aquestes dades no han variat respecte d'anys anteriors
 • les dades bancàries per a l'ingrés, que s'ha de fer abans de la formalització de la inscripció, al compte de codi IBAN
  ES14 2100 0963 61 0200057373
  del qual és titular l'Institut d'Estudis Catalans
Notícia completa