Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Notícies 2022

Consulta de puntuacions provisionals del Cangur 2022 18/04/2022

El dia 18 d'abril s'han fet públiques les puntuacions obtingudes mitjançant la lectura òptica dels fulls de respostes del Cangur2022.

Si desplegueu aquesta notícia en teniu els detalls concrets.

Veure notícia completa

Descàrrega de llistats de solucions i fulls de càlcul que permenten avaluar 22/03/2022

Ja estan activats a l'àrea de centre uns enllaços, un per cada nivell d'organització del Cangur (cangur primària, cangur123, cangur dels grans) uns enllaços que permeten:

 • Obtenir un full de càlcul amb les solucions oficials de cadascuna de les proves que s'han proposat als grups d'alumnes participants.
 • Descarregar un fulls de càlcul que permet realitzar l'avaluació de les proves si s'entren les respostes.
  • Ja veureu que el funcionament és senzill i la presentació és molt explicativa. Cal entrar en cada fila:
   • en la primera columna el nom o un altre element que identifiqui cada concursant (o deixar-hi el que ja hi ha)
   • per a secundària, el model de prova
   • i en les columnes succesives la lletra de la resposta o deixar-ho en blanc. Es passa d'una cel·la a la de la dreta amb la fletxa de cursor.
  • Veureu que hi ha quatre columnes que indiquen les puntuacions (per terços i total)  i la puntuació de cada pregunta.  Visualment també s'indica amb un color l'encert, amb un altre l'errada o la casella queda blanca si no hi ha resposta.
  • Els fulls de treball estan protegits perquè no es pugui escriure a les columnes de resultats atenent al fet que si es fes això es pot esborrar la fórmula d'aquella casella i deixaria de funcionar l'avaluació.   Si per alguna raó, en alguna acció que vulgueu fer, tingueu ben present això que s'acaba de dir, però  si us demana  una contrasenya és  20cangur22 o 20CANGUR22.

======================

Nota: A partir d'unes observacions lingüístiques rebudes la pregunta 25 de 4t, que és la mateixa que la 15 de 1r de batxillerat,  tenen dues respostes considerades correctes.  Una correspon a entendre que les dues vegades que apareix la paraula tercer  es refereix a la mateixa persona; una altra que la comissió ha cregut que també s'ha de considerar acceptable resulta quan la segona vegada que apareix  tercer  s'interpreti com  l'altre.

Nota 2 (o 2 bis, que s'ha actualitzat) :  Els aplicatius per a poder realitzar l'avaluació estan fets amb l'Excel i estaven comprovats a bastament per a edicions anteriors amb Libre Office.  Tanmateix es va comprovar que les modificacions perquè les preguntes 15 de 1rbatx i 25 de quart tinguin dues solucions vàlides tenien una errada parcial amb l'Excel i no funcionaven bé amb el LibreOffice (referint-nos a les columnes dels problemes amb dues respostes vàlides). 

 • L'endemà de la primera publicació ja s'havia esmenat l'anomalia amb l'Excel 
 • Ara ja hi ha una segona renovació del  .zip de fulls de càlcul per al Cangur dels grans que inclou versions en LibreOffice per a 4t i 1r batx   que funcionen correctament, tant pel que fa a l'acolorimet de cel·les quan s'entren les respostes com en el càlcul de puntuacions.  

Gràcies per la comprensió.

Veure notícia completa

Pujada al servidor de les llistes d'alumnes participants en el concurs Cangur 2022 17/03/2022

Si desplegueu la notícia podreu veure les instruccions detallades del funcionament d'aquest procediment per a pujar llistes d'alumnes per a la base de dades del Cangur2022.

Es recorda que per a aquells centres que han decidit fer avaluació interna, total o parcialment,  no escau pujar llistes dels alumnes que fan avaluació interna, que no han de constar a la base de dades del Cangur.

Llegiu la notícia completa, sisplau!

========================================

Atenció!

Durant el dia 17 s'ha produït una errada en el funcionament del procediment. Si es pujava una llista en què el darrer alumne no tenia segon cognom, aquest alumne no es pujava; la resta de la llista, sí.  El servei informàtic indica que el mateix dia 17 al vespre ja s'havia subsanat l'anomalia.

És per això que preguem als centre que es trobin en aquestes condicions que tornin a pujar la llista, i agraïm la comprensió i col·laboració.

Recordem que no es pot "afegir un alumne", cal tornar a pujar tota la llista.  Si algun centre vol "assegurar"  (pensem que no ha de fer falta)  pot posar com a segon cognom d'aquest darrer alumne un signe ( un punt, o $, o x ...; ja es depuraria abans de fer els diplomes)  o bé canviar l'ordre de la llista de manera que aquell alumne no sigui l'últim (mantenint els codis d'identificació de l'alumne, és clar, que encara que no sigui recomanable poden estar sense ordre estrictament creixent)

Veure notícia completa

Instruccions per al pagament de la quota de participació en el concurs Cangur 2022 i la tramesa del resguard corresponent 17/03/2022

Si desplegueu aquesta notícia trobareu les instruccions detallades per al càlcul de la quota que cada centre ha d'ingressar per a la participació en la prova Cangur oficial, és a dir amb la tramesa dels fulls de respostes per a ser avaluats per lectura òptica i incloses en la base de dades del concurs Cangur 2020.  Apartats de la notícia:

 • Passos previs. .Recompte acurat del nombre efectiu de participants per a constar a la base de dades del Cangur.
 • Recordatori de la quota:  Per 8 alumnes participants o menys:4 €; altrament  0,50€/participant: Es recorda que es recomana calcular una  quota global de centre i fer un únic ingrés.
 • Recordatori de les dades. La quota s'haurà d'ingressar al mateix compte corrent on es va fer l'ingrés de la quota de centre., que teniu detallat en el cos d'aquesta notícia completa.
 • Formulari per a adjuntar el resguard de pagament.  Enllaçat des de l'àrea de centre un cop indicat el codi de centre.
 • Execució del formulari.
  • Si s'ha fet un pagament únic caldrà executar una sola vegada el procediment.  Si s'han fet dos ingressos diferents caldrà entrar-hi duies vegades. Si, molt excepcionalment, s'han fet tres ingressos, caldrà entrar-hi tres vegades.
  • S'haurà de fer constar el nombre d'alumnes a què correspon l'ingrés.
  • Caldrà validar les dades, o editar-les, per a l'elaboració de la factura, que es farà després de les oportunes comprovacions.
 • Terminifins el dia 27 de març de 2022

Veure notícia completa

Protocol per a atenció a alumnes amb NEE. Cangur 2022 13/02/2022

Es recorda que, tal i com s'indica al document de bases de funcionament del Cangur 2022 , al qual els centres donen el vistiplau en el moment de la inscripció,  com és general en moltes activitats escolars hi ha la possibilitat d'afegir quinze minuts per al desenvolupament de la prova Cangur  per a l'alumnat amb alguna necessitat educativa especial, o altres ajuts que el centre apliqui com a norma habitual. 

Aquesta possibilitat s'aplica també per a donar alguna indicació de tipus lingüístic per a alumnat nouvingut, però no està prevista la traducció dels enunciats del Cangur de la SCM a altres idiomes diferents del català.

El punt central d'aquesta notícia és informar que s'ha activat un formulari [enllaç] perquè es pugui demanar una adaptaciò de la presentació dels enunciats per a alumnes amb NEE de tipus visual; en aquesta tasca col.labora l'ONCE i la comissió agraeix molt sincerament el seu ajut.

Benvinguda al Cangur 2022 10/01/2022

Engeguem els procediments relacionats amb la gestió del Cangur 2022 i us donem la benvinguda  a aquesta pàgina..

El dia 12 de gener s'activarà el formulari d'inscripció de centre però, tanmateix, abans ja hi ha dues accions que podeu fer, tot llegint amb atenció les dues notícies següents, que fan referència a...

 • la contrasenya de centre, que acompanyarà el codi de8 dígits del centre, que és l'usuri per a entrar a l'àrea d egestió.

 • la quota d'inscripció de centre, que caldrà haver ingressat abans d'activar el formulari d'inscripció, perquè s'haurà d'ajuntar el resguard.

Quota de centre Cangur 2022 10/01/2022

L'organització general per al Cangur 2022 contempla, inicialment, una inscripció de centre, que comporta una quota que caldrà ingressar abans de procedir a la inscripció.

En el Cangur 2022  hi ha tres àmbits d'organització que indiquem en aquesta notícia com a nivells-Cangur, a saber  Cangur-Primària (per a 5è i 6è),  Cangur123 (per a 1r, 2n i 3r d'ESO) , Cangur "dels grans" (per a 4t d'ESO, i l'educació secundària postobligatòria)
La quota de centre és de 5€ per cada nivell-Cangur al qual vulgui inscriure's el centre i per tant la quota ha de ser necessàriament  de 5€, o de 10€, o de 15€  independentment del nombre de línies o de grups del centre, i del nombre d'alumnes que en el seu moment participaran en el concurs Cangur 2022.

Si desplegueu aquesta notícia veureu els detalls que cal tenir en compte per a la gestió del pagament de la quota, del qual s'haurà d'ajuntar resguard en el moment de complimentar la inscripció.

Veure notícia completa

Contrasenya de centre 10/01/2022

Per a la gestió de la prova Cangur 2022 es consolida la idea de contrasenya de centre que va tenir un funcionament valorat positivament per al Cangur 2021. Aquesta contrasenya acompanyarà a l'identificador, que és el codi oficial, de 8 dígits, del centre.

Aquesta contrasenya s'haurà d'escriure per a entrar a l'àrea de centre però, a diferència de l'any passat, aleshores per a totes les gestions que es puguin fer en una mateixa connexió ja valdrà la identificació i no caldrà tornar a escriure la contrasenya.

Si desplegueu aquesta notícia podreu llegir les instruccions per a gestionar adequadament la contrasenya.

Veure notícia completa

Inscripció de centre per al Cangur 2022 9/01/2022

L'organització general per al Cangur 2021 contempla, inicialment, una inscripció de centre.
Atenent a aquesta consideració de "inscripció de centre" es farà mitjançant un formulari unificat, en el termini que acaba el dia 22 de febrer..


Abans d'accedir al formulari d'inscripció caldrà ...

 • analitzar amb atenció  el Reglament de funcionament del Cangur 2022, al qual el centre com a tal ha de manifestar el seu acord si es vol inscriure a la prova Cangur 2022. Tot i que les idees fonamentals ja s'exposen a la web, aquest és el dopcument oficial que regeix el Cangur 2022.

haver fet el pagament de 5€, 10€ o 15€  segons els nivells-d'organització-del-Cangur als quals es vulgui inscriure el centre  (Cangur primària;  Cangur 123, Cangur dels grans)

Si desplegueu aquesta notícia veure els detalls que cal tenir en compte per a complimentar el formulari d'inscripció inicial, de centre, cosa que es podrà fer a partir del dia 1 de febrer..

Veure notícia completa