Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Càlcul de la quota i dades per a l'ingrés 19/11/2018

D'acord amb les bases de funcionament del Cangur 2019, prèviament a l'abonament de la inscripció  cada centre haurà de decidir, d'acord amb l'organització del centre, el tipus de quota  pel qual s'opta i calcular la quantitat que s'ha d'ingressar, tal com s'explica seguidament amb tot detall.

 • 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius.  Inscripció en funció del nombre exacte d'alumnes. La quota per al Cangur 2018 es manté en 3 €/participant.

  • Si en algun centre està previst que participin alumnes de cicles formatius es comptabilitzaran així: alumnes de cicles formatius de grau mitjà se sumaran al nombre d'alumnes de primer de batxillerat;   alumnes de cicles formatius de grau superior se sumaran al nombre d'alumnes de segon de batxillerat. En aquest cas es prega que els centres interessats contactin amb  cangurscm@gmail.com

 • 1r, 2n i 3r d'ESO: Cada centre té l'opció d'escollir entre inscripció en funció del nombre exacte d'alumnes, amb l'import de 1,5 €/participant, o inscripció global, 50 €/línia,  idea que s'exemplifica seguidament.

  • Atenció!!! S'entén com a línia el conjunt d'un grup de primer, un de segon i un de tercer i la quota fa referència al nombre total de grups  del centre  La quota s'estableix per línies, no per nombre total de grups. Exemples. 

   • si un centre té 2 grups de primer, 2 de segon i 2 de tercer i vol fer inscripció global, ha de comptar dues línies i abonar 2 x 50 = 100 € per les dues línies i aleshores podran participar tots els alumnes del centre o els que el centre decideixi
   • si fossin 4 grups de primer, 4 de segon i 4 de tercer (és a dir quatre línies) hauria de pagar .4 x 50 = 200 €.
   • En cas de dubte,  si en un centre no coincideix el nombre de grups de primer, de segon i de tercer s'entén com a nombre de línies el nombre de grups de 1r d'ESO del centre.  Així doncs, per exemple, si un centre té 3 grups de primer, 3 de segon i 2 de tercer es comptaran 3 línies i la quota global, en aquest cas, seria de  3 x 50 = 150 €.   Però si un centre té 2 grups de primer, 2 de segon i 3 de tercer aleshores es compten dues línies, quota de 100 €.
 • 5è i 6è de primària. Cada centre té l'opció d'escollir entre fer la  inscripció en funció del nombre exacte d'alumnes, a 1,5 €/participant, o per la inscripció global de centre, 30 €/línia idea que s'exemplifica seguidament.

  • Atenció!!! S'entén com a línia el conjunt d'un grup de cinquè i un de sisè i la quota fa referència a tots els grups del cicle superior de primària del centre  Però la quota s'estableix per línies, no per nombre total de grups. Exemples.

   • Si un centre té un grup de cinquè i un de sisè (una línia) i vol fer inscripció global, ha d'abonar 1 x 30 = 30 € i aleshores podran participar tots els alumnes del centre o els que el centre decideixi.
   • si fossin tres grups de cinquè i tres de sisè (tres línies)  la quota glboal de centre seria de 3 x 30 = 90 €.
   • En cas de dubte,  si no coincideix el nombre de grups de cinquè i de sisè en un centre s'entén com a nombre de línies el nombre de grups de cinquè del centre  Així doncs, per exemple, si un centre té 2 grups de cinquè i només un grup de sisè la quota global, per línies, s'estableix en 2 x 30 € = 60 €.  Si fossin 1 grups de cinquè i 2 de sisè caldria comptar 1 línia i abonar 30 €,
 • Indicació del nombre d'alumnes. En cas que s'opti per la inscripció segons el nombre d'alumnes (cosa preceptiva per al Cangur de 4t d'ESO i batxillerat) caldrà decidir amb precisió el nombre d'alumnes que participaran i en funció d'aquest nombre fer rl'abonament de la quota. En el formulari d'inscripció es demanaran aquests nombres de participants. Com a criteri general aquests nombres no es podran variar durant el termini d'inscripció ni posteriorment. Naturalment es pot contemplar alguna excepció a aquesta norma per raons molt excepcionals, però no ho podrà fer el centre sinó que ho haurà d'autoritzar explícitament la comissió Cangur i el canvi no es farà automàticament. En canvi,  en el Cangur-primària i el Cangur-123, si s'opta per la inscripció segons el nombre de línies, (opció recomanada per la comissió Cangr) es demanarà el nombre de línies i un nombre aproximat de participants, que el centre podrà ajustar fins el darrer moment abans de la prova, i no caldrà notificar els canvis. La comissió Cangur recomana insistenment la inscripció global per dues raons fonamentals: per l'agilitat d ela gestió i per l'adequació a l'objectiu dle Cangur d'aconseguir la màxima participació en una activitat científica.

-------------------------------

Quan el centre hagi decidit, d'acord amb l'organització del centre, el tipus de quota  pel qual s'opta i hagi calculat la quantitat que s'ha d'ingressar, tal com s'ha explicat,  aleshores, abans de formalitzar la inscripció s'ha de fer l'ingrés de la quota Cangur 2019, al compte corrent de la Caixa

                     codi IBAN         ES14 2100 0963 61 0200057373
                     Titular del compte: Institut d'Estudis Catalans

 • Tot seguit caldrà escanejar en format PDF el resguard de l'ingrés, on és preceptiu que consti el nom del centre. Aquest resguard es demanarà en el formulari d'inscripció.

 • Si un centre ho desitja pot fer un ingrès únic per totes les convocatòries del Cangur en què participi, sumant les quotes correponents a cada nivell. En aquest cas caldrà adjuntar el mateix resguard en cadascun dels formularis d'inscripció de les diverses convocatòries en què es participa

 • A través del Panell de centre, quan ja s'hagi formalitzat la inscripció, es tindrà un enllaç per demanar la factura de l'ingrés, que s'ha d'emetre, preceptivament,  amb la data del dia que es demani.  En la factura s'indicarà la data de l'ingrés.
Mostra totes les notícies